Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Στατιστικά Στοιχεία

Συνολική Παρουσίαση Δημοσιεύσεων και Ετεροαναφορών των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος 

Στον επόμενο Πίνακα ακολουθούν τα στοιχεία για τον συνολικό αριθμό εργασιών και τον αντίστοιχο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών για όλα τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος.

 

Τα στοιχεία του πίνακα αυτού είναι ανώνυμα, ενώ ελήφθησαν υπόψη όλοι οι τυχόν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους κάποιο μέλος ΔΕΠ εμφανίζεται στη μηχανή αναζήτησης του Scopus.
Αύξων Αριθμός Μέλους ΔΕΠ h index Συνολικός Αριθμός Δημοσιεύσεων Συνολικός Αριθμός Ετεροαναφορών
35611347300 13 35 700
55957701300 12 25 537
8837253200 14 67 795
13205568300 19 158 1184
55588181200 1 3 12
55780698800 4 28 47
55428242400 4 11 37
Μέσος Όρος  10 327 3.312

Παρουσίαση Δημοσιεύσεων Μελών ΔΕΠ από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2019 

Για τον υπολογισμό των στοιχείων της ενότητας αυτής χρησιμοποιήθηκε το Scopus. Τα αθροιστικά δεδομένα που προκύπτουν για τα μέλη του Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μέχρι και σήμερα είναι τα ακόλουθα:
Έτος Αριθμός Εργασιών Αριθμός Ετεροαναφορών 
2015 41 359
2016 39 378
2017 39 430
2018 26 447
2019 28 413
ΣΥΝΟΛΟ 173 2027

Στατιστικά στοιχεία από το researchgate του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο