Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα μας διαθέτει δωρεάν αυτοδύναμο Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με θέμα  «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» από το Σεπτέμβριο του 2021.

Tο ΠΜΣ «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης Δεδομένων, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Στόχος του ΠΜΣ είναι η ειδίκευση σε μεθόδους και τεχνικές ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης & έρευνας και η δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση & τεχνογνωσία ικανού να καλύψει τις ανάγκες που απορρέουν από τη ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, να στελεχώνει ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις & οργανισμούς, αλλά και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΣ) με εξειδίκευση σε μία από τις θεματικές περιοχές:

  • Επιστήμη Δεδομένων
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Καινοτομία

Αποτελεί το μοναδικό ΠΜΣ του Νομού Λασιθίου και ένα από τα ελάχιστα δωρεάν στην Ελλάδα στο πιο σύγχρονο αντικείμενο της Διοίκησης, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πλήρη φοίτηση τριών (3) εξαμήνων, δύο εξάμηνα με μαθήματα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (Μέγιστη διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ). Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης.
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τις οποίες οι εξήντα (60) αφορούν τα μαθήματα των δύο εξαμήνων και οι τριάντα (30) αφορούν τη διπλωματική εργασία.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε είκοσι (20). Ο αριθμός αυτός μπορεί να προσαυξηθεί κατά δύο άτομα σύμφωνα με τις αποφάσεις 2/22-09-2021 και 20/01-07-2022 της Συνέλευσης. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι όσοι ισοβαθμίσουν με τον τελευταίο επιτυχόντα αρκεί να μην υπερβαίνουν το 30% των εισακτέων φοιτητών. Στην περίπτωση που οι ισοβαθμούντες υπερβαίνουν το 30%, η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τον βαθμό πτυχίου τους.

Το ΠΜΣ του Τμήματός μας κατατάσσεται ανάμεσα στα μεταπτυχιακά με τη μεγαλύτερη ζήτηση στη Κρήτη.

Word template για συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας.

Θέματα Μεταπτυχιακών Εργασιών – Ώρες Γραφείου Καθηγητών

Ολοκληρωμένες Μεταπτυχιακές Εργασίες 

Αίτηση Αξιολόγησης Διπλωματικής Εργασίας ΠΜΣ

Πρακτικό Αξιολόγησης Μεταπτυχιακής Εργασίας

Χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών

Παρουσίαση Τμήματος και ΠΜΣ «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (2024)
Tο Τμήμα μας διαθέτει και δεύτερο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: το Διιδρυματικό μεταπτυχιακό (εξ’ αποστάσεως) με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου με θέμα «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία»  (MSc Data Analytics and Financial Technology).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Εξ Αποστάσεως) – Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος (nup.ac.cy)

  • Τμήματα που συμμετέχουν: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.
  • ΦΕΚ Ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μετάβαση στο περιεχόμενο