Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 671/22-02-2021 η Απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με την οποία εγκρίνεται ο κανονισμός εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη διεξαγωγή της μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα του Εξωτερικού. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής ή της Συνέλευσης του Τμήματος ή του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. – ΕΛΜΕΠΑ μετά από θετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Ινστιτούτου αντίστοιχα.

Το παραπάνω αφορά και το Τμήμα  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  αλλά και το Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού που έχουν έδρα τον Άγιο Νικόλαο,  όπως όλα τα Τμήματα και τα Ινστιτούτα του ΕΛΜΕΠΑ, και πλέον μπορούν να δεχθούν αιτήσεις υποψηφίων μεταδιδακτορικών ερευνητών σύμφωνα με τον παραπάνω κανονισμό.

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο