Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έρευνα Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων

Έρευνα Αποφοίτων

Έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων  του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου – ΤΕΙ Κρήτης  (05-2017)

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη καταγραφή και αξιολόγηση της μετάβασης των αποφοίτων του τμήματος στην αγορά εργασίας.  Η έρευνα διεξήχθη με τη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης το διάστημα 8-12 Μαΐου 2017 και περιλαμβάνει όλους τους απόφοιτους του τμήματος που απέκτησαν πτυχίο.

Αποτελέσματα της έρευνας –  Το 92% των αποφοίτων εργάζονται

Ο βαθμός απόκρισης ήταν 86,2% (οι 25 από τους 29 ερωτηθέντες), ποσοστό που είναι πολύ υψηλό. Σύμφωνα με τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας οι γυναίκες αποτελούν το 68% των αποφοίτων και οι άνδρες το 32% (Διάγραμμα 1).