Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μίσθωση δωματίων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ σε Χανιά, Ρέθυμνο και τον Άγιο Νικόλαο

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων

Τύπος Προκήρυξης:
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος:
27/08/2021 – 07/09/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων τουλάχιστον δύο Αστέρων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ στα Χανιά , στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο για το χρονικό διάστημα 01/10/2021 έως 30/06/2022 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατάθεση προσφορών έως την Τρίτη 07/09/2021 και ώρα 11:30.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 44.247,79€ πλέον του  Φ.Π.Α. 13% ήτοι 50.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%

Πρόσφατα άρθρα