Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση Εξ Αποστάσεως

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 383/10-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (συνημμένο) και τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος, είναι δυνατή η συνέχιση της πρακτικής άσκησης φοιτητών με μεθόδους εξ αποστάσεως,  εφόσον ο φορέας συμφωνεί να συνεχιστεί η πρακτική άσκηση με μεθόδους εξ αποστάσεως.

Η εν λόγω διαδικασία ισχύει αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων ή τυχόν παράτασης της ισχύος αυτών.

Σας επισυνάπτουμε το έντυπο που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον φορέα και να αποσταλεί στο Τμήμα ηλεκτρονικά στο mail: karofillou@hmu.gr

Από τη Γραμματεία του Τμήματος