Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Δ. 407/80)

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, αποφάσισε την πρόσληψη

 

Α. ενός (1) διδάκτορα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 

 1. Μαθηματική Ανάλυση,  Χειμερινό Εξάμηνο
 2. Μέθοδοι Βελτιστοποίησης, Εαρινό Εξάμηνο

 

Β. ενός (1) διδάκτορα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για τη διδασκαλία του μαθήματος:

 1. Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο, Χειμερινό Εξάμηνο

 

Γ. ενός (1) διδάκτορα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για τη διδασκαλία του μαθήματος:

 1. Δομημένος Προγραμματισμός (Θεωρία),   Εαρινό Εξάμηνο

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ από 8/11/2021 έως και 15/11/2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρονται και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του υποψηφίου
 • Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
 • Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα)

 

Όλα τα ανωτέρω υποβάλλονται

 1. Ηλεκτρονικά σε αρχείο .rar ή .zip στη διεύθυνση kalarhaki@hmu.gr, με θέμα «Αίτηση σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80»
 2. και τουλάχιστον τα 2 πρώτα παραπάνω δικαιολογητικά σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή.

 

Τα δικαιολογητικά θα βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων.

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ  28410 91103.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης,

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 

Δείτε το σχετικό αρχείο με θέμα: “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Δ. 407/80)